Kredyt obrotowy to jedna z form finansowania zewnętrznego, z którego chętnie korzystają przedsiębiorcy. Jest to rozwiązanie wygodne, które nie musi stanowić dla firmy dużego obciążenia finansowego.

Niemniej jednak, aby kredyt obrotowy był dla firmy korzystny, powinna ona zadbać o odpowiednie jego zabezpieczenie. Od rodzaju zabezpieczeń zależy bowiem prowizja banku oraz oprocentowanie kredytu. Bank chce bowiem mieć pewność, że firma jest wypłacalna. Gdy trudno jej przedstawić odpowiednie zabezpieczenia, bank decyduje się podnieść koszty, by chronić swoje interesy. Obecnie firmy decydujące się na kredyt obrotowy mogą wybierać spośród wielu różnych rodzajów zabezpieczeń. Czasem niezbędne okazuje się zastosowanie kilku z nich. Jakie są to zabezpieczenia? Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze z nich.

Zastaw na majątku ruchomym należącym do kredytobiorcy

Bank bierze pod zastaw posiadane przez przedsiębiorstwo pojazdy, maszyny, urządzenia czy sprzęt elektroniczny. W umowie znajdują się zapisy dotyczące wartości mienia oraz dokładny wykaz przedmiotów objętych zastawem.

Zastaw na nieuregulowanych i bezspornych należnościach handlowych kredytodawcy

Jeśli firma posiada wierzytelności, może wykorzystać je jako zabezpieczenie kredytu obrotowego. W przypadku, w którym nie będzie ona zdolna do spłaty zadłużenia, przejmuje je bank i to on dochodzi płatności od klientów czy kontrahentów firmy zaciągającej kredyt obrotowy. Zabezpieczeniem mogą być również gotowe produkty lub towary tworzone przez firmę. W takim przypadku musi ona dbać o posiadanie odpowiednich zapasów magazynowych, które wystarczą na pokrycie ewentualnego zadłużenia. 

Hipoteka na nieruchomości

Jeśli przedsiębiorstwo posiada własny budynek lub grunty, mogą stanowić one formę zabezpieczenia dla kredytu obrotowego. Konieczna jest wycena posiadanych nieruchomości przez rzeczoznawcę oraz dokonanie odpowiedniego wpisu w księgi wieczyste. W przypadku braku spłaty kredytu obrotowego, bank zyskuje prawo do przejęcia i zlicytowania nieruchomości.

Nieodwołalne pełnomocnictwo dla banku

Firma, która chce ubiegać się o kredyt obrotowy w ramach zabezpieczenia może ustanowić nieodwołalne pełnomocnictwo dla banku w zakresie dysponowania środkami kredytobiorcy zgromadzonymi na rachunku głównym. Oznacza to w praktyce, że w momencie, w którym kredyt obrotowy nie jest spłacany, bank może zlecić dyspozycję pobrania środków z konta przedsiębiorstwa w wysokości, która niezbędna jest do spłaty zadłużenia.

Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej 

Kolejnym rodzajem zabezpieczenia, które często wykorzystuje się w przypadku kredytów obrotowych jest cesja polisy ubezpieczeniowej. W przypadku,  w którym firma nie spłaca regularnie kredytu, a posiada roszczenie względem ubezpieczyciela, to bank a nie kredytobiorca ma prawo do odszkodowania.

Inne formy zabezpieczeń

Poza wspomnianymi wyżej zabezpieczeniami istnieją również inne rodzaje ochrony, które można wykorzystać podpisując umowę z bankiem. Są to między innymi: poręczenie osoby trzeciej – fizycznej lub prawnej, weksle in blanco, kaucja oraz przewłaszczenie na zabezpieczenie środka trwałego.

Biuro Prasowe Open Finance

https://www.open.pl/blog/jakie-sa-zabezpieczenia-kredytow-obrotowych.html /